Từ thiện mùa lũ: bắc có Phan Anh, nam có Hoài Linh

Từ thiện mùa lũ: bắc có Phan Anh, nam có Hoài Linh

Từ thiện mùa lũ: bắc có Phan Anh, nam có Hoài Linh

Thu lương cứu thế - Lũ đế Phan Anh. Giờ đã có thêm người đồng hành.

Meme liên quan: