Lẽ ra đó phải là mình, không phải là hắn. Thật không công bằng.

Lẽ ra đó phải là mình, không phải là hắn. Thật không công bằng.

Lẽ ra đó phải là mình, không phải là hắn. Thật không công bằng.