Xin đừng nổi nóng, chúng ta đều là những người hiểu chuyện mà

Xin đừng nổi nóng, chúng ta đều là những người hiểu chuyện mà

Xin đừng nổi nóng, chúng ta đều là những người hiểu chuyện mà

Cứ phải bình tĩnh rồi làm gì thì làm nha.