Ảnh đoạn chat nhờ xin link hộ, chụp hình làm bằng chứng

Ảnh đoạn chat nhờ xin link hộ, chụp hình làm bằng chứng

Ảnh đoạn chat nhờ xin link hộ, chụp hình làm bằng chứng

- Ông hỏi hộ tôi info với link trong bài nhé - Được thôi nhưng người ta không tin là ông xin link đâu, người ta lại bảo tôi xin link thì sao? - Thế ông chứ chụp đoạn chat này làm bằng chứng nhé - OK ông

Meme liên quan: