Biển báo vui lòng không dẫm lên trái tim

Biển báo vui lòng không dẫm lên trái tim

Đừng làm tổn thương ai đó nữa, hỡi các cô gái xinh đẹp.