Cảnh sát sống ảo đây, tắt tất cả filter!

Cảnh sát sống ảo đây, tắt tất cả filter!

Sống ảo vừa vừa thôi kẻo người khác không nhận ra mình.