Chời đất quỷ thần ông nội mẹ ơi con tim bé bỏng của em

Chời đất quỷ thần ông nội mẹ ơi con tim bé bỏng của em

Chời đất quỷ thần ông nội mẹ ơi con tim bé bỏng của em

Lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.