Chú cheems khóc lóc nước mắt chảy thành hàng

Chú cheems khóc lóc nước mắt chảy thành hàng

Quả là một một chú cheems nhỏ đáng thương mà. :(

Xem thêm: