Chú tiểu nói chiện này hỏk dởn được đâu

Chú tiểu nói chiện này hỏk dởn được đâu

Chú tiểu nói chiện này hỏk dởn được đâu

Có những chuyên nghiêm túc cấm đùa cợt cười lớn nghe chưa haha.