Có những chuyện chỉ cần bỏ qua là xong, nhưng tao déo thích được chưa?

Có những chuyện chỉ cần bỏ qua là xong, nhưng tao déo thích được chưa?

Không phải cứ nghe theo sách vở, bản thân của mình mới là thứ quan trọng nhất.