Đeo kính đen có gai nhọn, chọc mù mắt tao đi

Đeo kính đen có gai nhọn, chọc mù mắt tao đi

Tôi không muốn nhìn thấy gì nữa hết.

Xem thêm: