Điều hòa bằng giấy, điều khiển cũng bằng giấy vẽ ra

Điều hòa bằng giấy, điều khiển cũng bằng giấy vẽ ra

Điều hòa bằng giấy, điều khiển cũng bằng giấy vẽ ra

Mùa hè đến rồi và nghe nói có điều hòa auto có gấu?