Đo nhiệt độ báo... Nghèo

Đo nhiệt độ báo... Nghèo

Xin lỗi mày quá nghèo