Gấu đen nằm nói sao không trả lời luôn, đi *** rồi à?

Gấu đen nằm nói sao không trả lời luôn, đi *** rồi à?

Gấu đen nằm nói sao không trả lời luôn, đi *** rồi à?

Rồi cuối cùng đi *** là đi đâu?