Hải cẩu nói dạ thôi em cảm ơn rồi quay đi

Hải cẩu nói dạ thôi em cảm ơn rồi quay đi

Giống như câu gì, ai biết đâu vậy đó.