Hai người trên giường nói giao dịch thành công

Hai người trên giường nói giao dịch thành công

Sử dụng khi mua bán xong một cái gì đó.