Hình ảnh chắp tay nam mô a di đà phật

Hình ảnh chắp tay nam mô a di đà phật

Hình ảnh chắp tay nam mô a di đà phật

Cầu cho tâm an, đời bất biến giữa dòng đời vạn biến.