Khá Bảnh mặc quần áo tù: được của Bảnh đấy

Khá Bảnh mặc quần áo tù: được của Bảnh đấy

Khá Bảnh mặc quần áo tù: được của Bảnh đấy

Dù anh đi tù nhưng hình ảnh của anh còn sống mãi trong lòng một thế hệ.

Meme liên quan: