Lá bài Ai rảnh (ai gảnh) át bích

Lá bài Ai rảnh (ai gảnh) át bích

Lá bài Ai rảnh (ai gảnh) át bích

Sử dụng khi bạn bè rủ bạn đi làm gì đó mà mình không thích.