Lấy kiếm đâm vào mắt chọc mù mắt đi

Lấy kiếm đâm vào mắt chọc mù mắt đi

Không còn gì để nói nữa.

Xem thêm: