Mèo đưa tay chọc vào mắt bạn

Mèo đưa tay chọc vào mắt bạn

Mèo đưa tay chọc vào mắt bạn

Này thì chọc mù mắt tao đi, cầu được ước thấy rồi nhé.