Mời anh em đi trước, tôi không có 3 bích

Mời anh em đi trước, tôi không có 3 bích

Trường hợp này có cho tôi cũng không húp. Mời anh em xơi tất.