Nằm khóc nước mắt chảy thành sông

Nằm khóc nước mắt chảy thành sông

Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.