Nằm ngủ khóc nước mắt chảy thành hàng

Nằm ngủ khóc nước mắt chảy thành hàng

Nỗi đau này có ai thấu được đâu?