Người nhà quê (Tấn Phúc hài tục tĩu và bạn)

Người nhà quê (Tấn Phúc hài tục tĩu và bạn)

Người nhà quê (Tấn Phúc hài tục tĩu và bạn)

Cách tốt nhất để chọc quê ai đó một cách đầy hàm ý.