Người tà dâm luôn có quỷ theo sau - Dead Note

Người tà dâm luôn có quỷ theo sau - Dead Note

Người tà dâm luôn có quỷ theo sau - Dead Note

Đúng với phật pháp nhưng không đúng với truyện tranh Nhật Bản lắm thì phải.

Meme liên quan: