Nhưng mà tao vẫn cần giải thích

Nhưng mà tao vẫn cần giải thích

Nhưng mà tao vẫn cần giải thích

Suốt ngày phải giải thích mệt hết cả người.