Quên vụ bác sĩ đi, tốt hơn hết nên gửi linh mục đến

Quên vụ bác sĩ đi, tốt hơn hết nên gửi linh mục đến

Quên vụ bác sĩ đi, tốt hơn hết nên gửi linh mục đến

Chỉ có linh mục mới cứu rỗi được linh hồn này.