Sự việc không như anh nghĩ anh nghe em giải thích đã

Sự việc không như anh nghĩ anh nghe em giải thích đã

Sự việc không như anh nghĩ anh nghe em giải thích đã

Giờ thì nghe giải thích cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu cơ chứ?

Meme liên quan: