Tao tạo ra Facebook để chúng mày đăng mấy cái này à?

Tao tạo ra Facebook để chúng mày đăng mấy cái này à?

Có tin tao cho hacker bay acc chúng mày không?

Xem thêm: