Thật buồn cười, kẻ bị ngu lại muốn làm ngu người khác

Thật buồn cười, kẻ bị ngu lại muốn làm ngu người khác

Thật buồn cười, kẻ bị ngu lại muốn làm ngu người khác

Rồi để ngu hết cả lũ hay gì?

Meme liên quan: