Thấy gì không? Nốc cồn lắm vào là thế đó! 2 thằng mặt thộn

Thấy gì không? Nốc cồn lắm vào là thế đó! 2 thằng mặt thộn

Thấy tác hại của cồn chưa. Nốc vừa vừa thôi.