Thôi tôi xin, tôi kinh bạn quá rồi

Thôi tôi xin, tôi kinh bạn quá rồi

Bạn làm tôi sợ quá cơ.

Xem thêm: