Thứ vô liêm sỉ - kiếm khách buông lời thoá mạ

Thứ vô liêm sỉ - kiếm khách buông lời thoá mạ

Liêm sỉ của mày đã bị đánh cắp rồi hay sao?

Xem thêm: