Đm mất hết rồi, nhưng tao vẫn còn cách

Đm mất hết rồi, nhưng tao vẫn còn cách

Đm mất hết rồi, nhưng tao vẫn còn cách

Những bàn phím máy tính kỳ diệu.

Meme liên quan: