Vị cô nương cầm lựu đạn: chọi chết mẹ mày

Vị cô nương cầm lựu đạn: chọi chết mẹ mày

Vị cô nương cầm lựu đạn: chọi chết mẹ mày

Khi phụ nữ nổi giận thì không gì có thể ngăn lại được.

Meme liên quan: