Việc tán em cũng như dòng chữ này vì anh không biết cách

Việc tán em cũng như dòng chữ này vì anh không biết cách

Việc tán em cũng như dòng chữ này vì anh không biết cách

Việctánemcũngnhưdòngchữnàyvìanhkhôngbiếtcách.

Meme liên quan: