Xem như bố năn nỉ mày

Xem như bố năn nỉ mày

Làm ơn đi, xem như bố hạ mình năn nỉ mày đấy.

Xem thêm: