Meme horny

Hỏny là gì? Hỏny là từ đánh máy lỗi telex của "horny", được hiểu theo trào lưu meme chế có nghĩa là "hứng tình" hoặc "n.ứ.n.g". Sử dụng meme no hỏny để dập tắt cảm xúc tội lỗi của ai đó khi đang comment dạo trên Facebook.