2 đứa cùng đội quần - đội chung cho đỡ nhục

2 đứa cùng đội quần - đội chung cho đỡ nhục

2 đứa cùng đội quần - đội chung cho đỡ nhục

Đội quần lên đầu cho đỡ quê, đỡ nhục thì phải rủ đứa bạn rủ cùng nữa cho nó đỡ.