4 câu thơ Đường của Huấn Hoa Hồng

4 câu thơ Đường của Huấn Hoa Hồng

"Cần lao vi tiên thủ, năng cán dĩ đắc thực, vô vi thực đầu buoi, thực cứt thế cho nhanh" Huấn Hoa Tử

Xem thêm: