Ảnh này hay đấy giờ nó là của tao, cáo từ

Ảnh này hay đấy giờ nó là của tao, cáo từ

Được dùng để ăn cắp một ảnh meme khác bằng một cách lịch sự.

Xem thêm: