Bạn này còn trẻ nhưng bản lĩnh hơn người, rất sáng dạ tương lai sẽ đi tù

Bạn này còn trẻ nhưng bản lĩnh hơn người, rất sáng dạ tương lai sẽ đi tù

Bạn này còn trẻ nhưng bản lĩnh hơn người, rất sáng dạ tương lai sẽ đi tù

OK ai rồi cũng sẽ phải đi tù thôi.

Meme liên quan: