Bần Tăng cũng không độ nổi con yêu nghiệt này

Bần Tăng cũng không độ nổi con yêu nghiệt này

Bần Tăng cũng không độ nổi con yêu nghiệt này

Con yêu nghiệt này cứ phải để Ngộ Không nó phang.

Meme liên quan: