Bát Giới nói xin lỗi chịu không nổi

Bát Giới nói xin lỗi chịu không nổi

Bát Giớ mà còn chịu không nổi thì ai chịu nổi nữa đây?

Xem thêm: