Biển báo: buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc

Biển báo: buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc

Biển báo: buông bỏ cũng là một loại hạnh phúc

Cầm trên tay mà nó quá thì nên buôn thôi, giữ lại làm gì.

Meme liên quan: