Các mày không hiểu được việc suốt ngày phải ăn cẩu lương

Các mày không hiểu được việc suốt ngày phải ăn cẩu lương