Cái tiên sư mày - cầm gậy bóng chày rượt đánh

Cái tiên sư mày - cầm gậy bóng chày rượt đánh

Chỉ có ăn đòn mới xoá đi được nỗi bực tức này.