Dùng tiền đi - mèo xua tay nói

Dùng tiền đi - mèo xua tay nói

Có những trường hợp nên dùng tiền để giải quyết vấn đề.

Xem thêm: