Cầm điếu thuốc đang cháy ngược nói phải thật bình tĩnh

Cầm điếu thuốc đang cháy ngược nói phải thật bình tĩnh

Có đúng là đang bình tĩnh thật không khi mà điếu thuốc còn đang cầm ngược?